Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Belarusian 3% 1,496 6,633 6
Czech 4% 1,487 6,621 8
Dutch 4% 1,488 6,622 6
English 38
French 4% 1,486 6,620 12
German 1
Hebrew 4% 1,488 6,623 6 1
Hungarian 4% 1,488 6,622 7
Italian 4% 1,487 6,621 6
Lithuanian 7% 1,433 6,453 10
Polish 5% 1,470 6,550 2
Russian 4% 1,478 6,595 6
Spanish 4% 1,487 6,622 6
Ukrainian 3% 1,498 6,639 6