Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Belarusian 3% 1,507 6,708 4
Czech 3% 1,499 6,697 4
Dutch 3% 1,500 6,698 4
English 34
French 3% 1,499 6,698 9
German 99% 1 2 32
Hebrew 3% 1,500 6,699 4 1
Hungarian 3% 1,500 6,698 5
Italian 3% 1,499 6,697 4
Lithuanian 7% 1,441 6,525 8
Polish 4% 1,482 6,626
Russian 4% 1,490 6,671 4
Spanish 3% 1,498 6,698 8
Ukrainian 2% 1,509 6,714 4