Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Belarusian 3% 1,510 6,658 6
Czech 4% 1,501 6,646 8
Dutch 4% 1,502 6,647 6
English 41
French 4% 1,500 6,645 12
German
Hebrew 4% 1,502 6,648 6 1
Hungarian 4% 1,502 6,647 7
Italian 4% 1,501 6,646 6
Lithuanian 7% 1,447 6,478 10
Polish 5% 1,484 6,575 2
Russian 4% 1,492 6,620 6
Spanish 4% 1,502 6,648 6
Ukrainian 3% 1,512 6,664 6